اطلاعات برایزنان* آسیب دیده از
خشونت

اگر به شدت تحت تأثیر خشونت خانگی
قرار گرفته اید و به یک سرپناه نیاز
دارید، با خط تلفن BIG تماس بگیرید.

اگر در نتیجه خشونتی که تجربه کرده
اید به دنبال یک آپارتمان جدید هستید، لطفا ابتدا به یک مرکز مشاوره تخصصی برای خشونت خانگی مراجعه کنید.
همکاران بخش های تخصصی برای درخواست
اسناد از شما حمایت میکن ند، مبنای
ادعا را روشن می کنن د و
در صورت لزوم با ما تماس می گیرن د در
اصل، ما فقط می توانیم زنان* را در
حمایت کنیم که در یک پناهگاه زندگی
می کنند یا در هنگام جستجوی آپارتمان
تحت حمایت مرکز مشاوره هستند.

اگر به شدت تحت تأثیر خشونت خانگی
قرار گرفته اید و به یک سرپناه نیاز
دارید، با خط تلفن BIG تماس بگیرید.

اگر در نتیجه خشونتی که تجربه کرده
اید به دنبال یک آپارتمان جدید هستید، لطفا ابتدا به یک مرکز مشاوره تخصصی برای خشونت خانگی مراجعه کنید.
همکاران بخش های تخصصی برای درخواست
اسناد از شما حمایت میکن ند، مبنای
ادعا را روشن می کنن د و
در صورت لزوم با ما تماس می گیرن د در
اصل، ما فقط می توانیم زنان* را در
حمایت کنیم که در یک پناهگاه زندگی
می کنند یا در هنگام جستجوی آپارتمان
تحت حمایت مرکز مشاوره هستند.

ما چگونه می توانیم به شما کمک کنیم:

 • ما شما را در جستجوی یک آپارتمان
  جدید حمایت می کنیم
 • هنگام جستجوی آپارتمان، تا آنجا که
  ممکن است نیازهای فردی شما در نظر
  گرفته می شود
 • ورشکستگی، بدهی و سایر مشکلات از
  معیارهای حذف برای درج پذیرش در
  آژانس مسکن نیست.
 • ما دلال آپارتمان در بخش بازارحفاظت
  شده و در بازار مسکن آزاد هستیم.
 • ما به همراه مددکار اجتماعی از شما
  در فرآیند درخواست حمایت می کنیم .
 • آپارتمان های ارائه شده در تمام
  مناطق برلین واقع شده اند.
 • ما به شما برای ارایه سایر خدمات
  مشاوره و پشتیبانی تا زمان تامین مسکن
  اطمینان میدهیم.
 • تمام اطلاعات شخصی شما محرمانه
  خواهد ماند.
 • با شماره زیر تماس بگیرید:
030 / 618 9110

کاری که خودتان می توانید انجام
دهید:

 • ارائه مدارک کامل درخواست )تمام
  صفحات WBS شامل
  § اعلان انتقال و گواهی درآمد طبق p Abs. 2 WoFG ،اطلاعات فعلی شوفا، اطلاعیه
  مزایای فعلی معتبر )مرکز کار، اداره
  رفاه اجتماعی و غیره( –
  اطلاعیه بازنشستگی – گواهی حقوق و
  دستمزد سه ماه گذشته، گذرنامه/کارت
  شناسایی و اجازه اقامت )احتمالاً شناسه
  جایگزین(
 • اسکن های آسان برای خواندن
 • رفتار دوستانه و وقت شناسی در
  هنگام بازدید.
 • پورتال های جستجوی انجمن های مسکن
  دولتی:inberlinwohnen.de
 • راه اندازی جستجو در وب سایت های
  انجمن های مختلف مسکن.
 • برای اکثر مراحل درخواست به یک
  حساب ایمیل نیاز دارید.
 • در دسترس باش.

asap e.V. wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung