ساختارهای سوءاستفاده خصوصی نیستند

خشونت چهره های زیادی دارد

خشونت علیه زنان* و کودکان آنها یک
واقعیت روزمره در سراسر جهان است. در
آلمان تخمین زده می شود که از هر
چهار زن* در مقطعی از زندگی خود،
خشونت خانگی را تجربه می کند. این
شامل
اشکال مختلف خشونت علاوه بر خشونت
فیزیکی )مانند هل دادن، لگد زدن،
ضربه زدن( همچنین شام ل خشونت جنسی و
خشونت روانی است.
کاهش ارزش دائمی ، تحقیر یا ارعاب، و
حتی کنترل و حبس خانگی، می تواند
اشکال خشونت خانگی باشد.
راه هایی برای ترک چنین روابط خشونت
آمیزی وجود دارد! اگر حمایت فوری
نیاز دارید، اینجا کلیک کنید.

خشونت چهره های زیادی دارد

خشونت علیه زنان* و کودکان آنها یک
واقعیت روزمره در سراسر جهان است. در
آلمان تخمین زده می شود که از هر
چهار زن* در مقطعی از زندگی خود،
خشونت خانگی را تجربه می کند. این
شامل
اشکال مختلف خشونت علاوه بر خشونت
فیزیکی )مانند هل دادن، لگد زدن،
ضربه زدن( همچنین شام ل خشونت جنسی و
خشونت روانی است.
کاهش ارزش دائمی ، تحقیر یا ارعاب، و
حتی کنترل و حبس خانگی، می تواند
اشکال خشونت خانگی باشد.
راه هایی برای ترک چنین روابط خشونت
آمیزی وجود دارد! اگر حمایت فوری
نیاز دارید، اینجا کلیک کنید.


راه هایی برای ترک چنین روابط خشونت
آمیزی وجود دارد! اگر حمایت فوری
نیاز دارید، اینجا کلیک کنید.

دنبال آپارتمان میگردم


راه هایی برای ترک چنین روابط خشونت
آمیزی وجود دارد! اگر حمایت فوری
نیاز دارید، اینجا کلیک کنید.

دنبال آپارتمان میگردم