اطلاعات برای متخصص ها:

اگر میخواهید، از زنانی که تحت تاثیر
خشونت خانگی قرار می گیرند، حمایت
کنید، می توانید با ما تماس بگیرید.

معیارهای ثبت نام عبارتند از:

 • متاثر شدن از خشونت خانگی و بی
  خانمانی مرتبط با آن، )رخ داده( یا
  قریب الوقوع .
 • ارائه کلیه مدارک درخواستی مورد
  نیاز:

  • اسناد داخلی asap e.V.
  • مدارک شناسایی، اجازه اقامت در
   صورت وجود.
  • گواهی حق اقامت معتبر (WBS) با تمام
   صفحات.
  • گواهی معافیت بدهی اجاره فعلی.
  • اطلاعات فعلی شوفا )حداکثر 3 ماه(.
  • گواهی درآمد از سه ماه گذشته )فیش
   حقوقی، اطلاعیه مرکز کار)جاب سنتر(،
   اثبات مزایای اداره بهزیستی،
   نگهداری، مستمری و غیره(.
 • ارتباط اجتماعی-آموزشی )پناهگاه
  زنان، آپارتمان پناهندگان، آپارتمان
  حمایتی یا مرکز مشاوره تخصصی.
 • ثبت نام فقط پس از جمع آوری مدارک
  امکان پذیر است.
 • پذیرش در بخش محافظت شده بازار
  )گواهی M ( فقط از طریق ما یا یکی
  از بخش های تخصصی GMS منطقه امکان
  پذیر است .

مراحل ثبت نام:

مددکاران اجتماعی پناهگاه های زنان،
مسکن پناهندگان، مسکن حمایتی و
مراکز مشاوره تخصصی می توانند اسناد
درخواست داخلی را از آژانس مسکن asap e.V از طریق ایمیل  یا تلفن پرس و جو کنند.

 • تمام اسناد درخواست را با کیفیت
  خوانا از طریق ایمیل برای ما ارسال
  کنید.
 • پس از دریافت مدارک، مصاحبه ثبت
  نام دقیق بصورت تلفنی با مددکار
  اجتماعی مسئول انجام خواهد شد.
 • کارمندان آژانس مسکن asap e.V یک
  بررسی خاص از ضوابط پذیرش ویژه
  انجام می دهند.
 • با همکاری مددکاران اجتماعی می
  توان بخش های تخصصی تعیین کرد که آیا
  مشتری* تمام شرایط را برای ورود به
  بخش بازار حافظت شده دارد یا خیر.
 • به همراه مددکاران اجتماعی بخش های
  تخصصی، مراحل بعدی برای یافتن مسکن
  مورد بحث قرار خواهد گرفت.

asap e.V. wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung