اطلاعات برای متخصص ها:

اگر میخواهید، از زنانی که تحت تاثیر
خشونت خانگی قرار می گیرند، حمایت
کنید، می توانید با ما تماس بگیرید.

معیارهای ثبت نام عبارتند از:

 • متاثر شدن از خشونت خانگی و بی
  خانمانی مرتبط با آن، )رخ داده( یا
  قریب الوقوع .
 • ارائه کلیه مدارک درخواستی مورد
  نیاز:

  • اسناد داخلی asap e.V.
  • مدارک شناسایی، اجازه اقامت در
   صورت وجود.
  • گواهی حق اقامت معتبر (WBS) با تمام
   صفحات.
  • گواهی معافیت بدهی اجاره فعلی.
  • اطلاعات فعلی شوفا )حداکثر 3 ماه(.
  • گواهی درآمد از سه ماه گذشته )فیش
   حقوقی، اطلاعیه مرکز کار)جاب سنتر(،
   اثبات مزایای اداره بهزیستی،
   نگهداری، مستمری و غیره(.
 • ارتباط اجتماعی-آموزشی )پناهگاه
  زنان، آپارتمان پناهندگان، آپارتمان
  حمایتی یا مرکز مشاوره تخصصی.
 • ثبت نام فقط پس از جمع آوری مدارک
  امکان پذیر است.
 • پذیرش در بخش محافظت شده بازار
  )گواهی M ( فقط از طریق ما یا یکی
  از بخش های تخصصی GMS منطقه امکان
  پذیر است .

مراحل ثبت نام:

مددکاران اجتماعی پناهگاه های زنان،
مسکن پناهندگان، مسکن حمایتی و
مراکز مشاوره تخصصی می توانند اسناد
درخواست داخلی را از آژانس مسکن asap e.V از طریق ایمیل  یا تلفن پرس و جو کنند.

 • تمام اسناد درخواست را با کیفیت
  خوانا از طریق ایمیل برای ما ارسال
  کنید.
 • پس از دریافت مدارک، مصاحبه ثبت
  نام دقیق بصورت تلفنی با مددکار
  اجتماعی مسئول انجام خواهد شد.
 • کارمندان آژانس مسکن asap e.V یک
  بررسی خاص از ضوابط پذیرش ویژه
  انجام می دهند.
 • با همکاری مددکاران اجتماعی می
  توان بخش های تخصصی تعیین کرد که آیا
  مشتری* تمام شرایط را برای ورود به
  بخش بازار حافظت شده دارد یا خیر.
 • به همراه مددکاران اجتماعی بخش های
  تخصصی، مراحل بعدی برای یافتن مسکن
  مورد بحث قرار خواهد گرفت.

asap e.V. wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung