آژانس مسکن –

چه کسی هستیم و چه می

زنان* که خشونت خانگی را تجربه کرده اند، کسانی که به دنبال پناهگاه های زنان در برلین یا مراکز مشاوره هستند، به فوریت به فضای زندگی بدو خشونت نیاز دارند. مشکلات مختلف در زمینه خشونت تجربه شده، یافتن محل اقامت را دشوارتر می کند. به طور قابل توجهی بسیاری از زنان* از نظر اجتماعی منزوی هستند و شغل خود را از دست داده اند یا به طور موقت توانایی کار خود را از دست داده اند، تا حدی بدهکار هستند یا سلامتی آن ها مختل شده است. دریافت پرداخت های انتقالی می تواند منجر به ننگ شود. زن های مجرد* مخصوصا زن ها* با چند کودک یا زن* با سابقه فرار یا مهاجرت، گاهی این افرادی که به دنبال آپارتمان هستند در معرض تعصب یا تبعیض نژادی قرار دارند.

آنها به سختی شانسی برای یافتن مسکن مناسب در بازار آزاد مسکن دارند. به دست آوردن مسکن اجتماعی مقرون به صرفه در برلین به طور فزاینده ای دشوار می شود. در نتیجه این گاهی اوقات اقامت بسیار طولانی برای زنان* و کودکان در مراکز حفاظتی وجود دارد، که در واقع برای اقامت موقت طراحی شده اند.

ما آپارتمانها را هم در بخش بازار برای یافتن مسکن با انجام این کار، متناسب با نیازهای فردی آنها پشتیبانی میکند، مقرون به صرفه زنان* آسیب دیده از خشونت را آژانس مسکن – .asap e.Vاز طریق کار خود، بازار مسکن آزاد وساطت میکنیم. حفاظت شده (GMS) و همچنین از طریق و فرزندانشان مسکن ترتیب می دهیم..

ما آپارتمانها را هم در بخش بازار برای یافتن مسکن با انجام این کار، متناسب با نیازهای فردی آنها پشتیبانی میکند، مقرون به صرفه زنان* آسیب دیده از خشونت را آژانس مسکن – .asap e.Vاز طریق کار خود، بازار مسکن آزاد وساطت میکنیم. حفاظت شده (GMS) و همچنین از طریق و فرزندانشان مسکن ترتیب می دهیم.
.

وظایف ما:

 • ما برای زنان* آسیب دیده از خشونت
  و فرزندانشان مسکن ترتیب می دهیم.
 • ما پیشنهادات مسکن را در بازار
  مسکن آزاد، بخش بازارهای تحت حمایت
  یا همکاری های موجود را در اختیار
  میگذاریم.
 • ما به دنبال پیشنهادات، خریدآپارتمان ها و
  حمایت از زنان * تحت تأثیر خشونت در روند درخواست هستیم.
 • ما بخش بزرگی از ارتباطات و سازماندهی فرآیندهای درخواست را به عهده میگیریم و همچنین پیگیری تمام مهلت ها و کارهای انجام شده.
 • ما افراد قابل اعتماد* برای زنان* همچنین صاحبخانه هایی که به دنبال مسکن هستند.

توجه: ما به طور منظم مشاوره خشونت خانگی ارائه نمی دهیم و نمی توانیم پشتیبانی با درخواست و سازماندهی اسناد درخواستی لازم پیشنهاد دهیم، اما خوشحالیم که زنان* را که به دنبال کمک هستند به یک مرکز مشاوره تخصصی ارجاع دهیم.

توجه: ما به طور منظم مشاوره خشونت خانگی ارائه نمی دهیم و نمی توانیم پشتیبانی با درخواست و سازماندهی اسناد درخواستی لازم پیشنهاد دهیم، اما خوشحالیم که زنان* را که به دنبال کمک هستند به یک مرکز مشاوره تخصصی ارجاع دهیم.

زنان* که خشونت خانگی را تجربه کرده اند، کسانی که به دنبال پناهگاه های زنان در برلین یا مراکز مشاوره هستند، به فوریت به فضای زندگی بدو خشونت نیاز دارند. مشکلات مختلف در زمینه خشونت تجربه شده، یافتن محل اقامت را دشوارتر می کند. به طور قابل توجهی بسیاری از زنان* از نظر اجتماعی منزوی هستند و شغل خود را از دست داده اند یا به طور موقت توانایی کار خود را از دست داده اند، تا حدی بدهکار هستند یا سلامتی آن ها مختل شده است. دریافت پرداخت های انتقالی می تواند منجر به ننگ شود. زن های مجرد* مخصوصا زن ها* با چند کودک یا زن* با سابقه فرار یا مهاجرت، گاهی این افرادی که به دنبال آپارتمان هستند در معرض تعصب یا تبعیض نژادی قرار دارند.

آنها به سختی شانسی برای یافتن مسکن مناسب در بازار آزاد مسکن دارند. به دست آوردن مسکن اجتماعی مقرون به صرفه در برلین به طور فزاینده ای دشوار می شود. در نتیجه این گاهی اوقات اقامت بسیار طولانی برای زنان* و کودکان در مراکز حفاظتی وجود دارد، که در واقع برای اقامت موقت طراحی شده اند.

asap e.V. wird gefördert durch die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung