بخش بازار حفاظت شده

“بخش بازار حفاظت شده (GMS)” به عنوان ابزاری برای
پیشگیری از بی خانمانی در برلین عمل می کند.
اساس توافقنامه
همکاری بین اداره دولتی امور بهداشت و امور اجتماعی
( LaGeSo) ، دفاتر منطقه ای برلین و صنعت مسکن است.

سهمیه مشخصی از آپارتمانهای سالانه از سوی انجم نهای مسکن
شهری و خصوصی به گرو ههایی از مردم اختصاص مییابد
که
ب هویژه در بازار مسکن آسیبپذیر هستند و به شدت در معرض خطر
بیخانمانی قرار دارند یا قبلاً تحت تأثیر قرار گر فتهاند – از جمله
زنان* که تحت تأثیر خشونت خانگی قرار دارند.

اولویت تأمین مسکن برای زنان* است که در حال حاضر در پناهگاه
های زنان، مسکن پناهندگان یا مسکن حمایتی هستند . اما زنان* که هنوز در وضعیت خشونت آمیز هستند، باید برای
ساختن زندگی عاری از خشونت نیز حمایت شوند.

آژانس مسکن asap e.V مجاز به پذیرش، بررسی و تأیید
درخواستها برای گنجاندن در GMS علاوه بر دپارتمانهای
تخصصی GMS در مناطق برلین است.

معیارهای پذیرش برای بخش بازار حفاظت شده عبارتند از:

  • تهدید حاد بی خانمانی یا متاثر از آن
  • ثبت نام پلیس در برلین به مدت حداقل 12 ماه
  • گواهی معتبر حق اقامت WBS
  • ارتباط اجتماعی-آموزشی با یک آژانس تخصصی )پناهگاه زنان،
    پناهندگی یا آپارتمان حمایتی، مرکز مشاوره تخصصی یا سایر
    مؤسسات اجتماعی(
  • بدهی ها و/یا روند ورشکستگی مانعی برای درخواست نیست !

توجه: مشتریان* ممکن است فقط یک بار در زندگی خود از طریق
GMS ارجاع شوند !

توجه: مشتریان* ممکن است فقط یک بار در زندگی خود از طریق
GMS ارجاع شوند !

“بخش بازار حفاظت شده (GMS)” به عنوان ابزاری برای
پیشگیری از بی خانمانی در برلین عمل می کند.
اساس توافقنامه
همکاری بین اداره دولتی امور بهداشت و امور اجتماعی
( LaGeSo) ، دفاتر منطقه ای برلین و صنعت مسکن است.

سهمیه مشخصی از آپارتمانهای سالانه از سوی انجم نهای مسکن
شهری و خصوصی به گرو ههایی از مردم اختصاص مییابد
که
ب هویژه در بازار مسکن آسیبپذیر هستند و به شدت در معرض خطر
بیخانمانی قرار دارند یا قبلاً تحت تأثیر قرار گر فتهاند – از جمله
زنان* که تحت تأثیر خشونت خانگی قرار دارند.

اولویت تأمین مسکن برای زنان* است که در حال حاضر در پناهگاه
های زنان، مسکن پناهندگان یا مسکن حمایتی هستند . اما زنان* که هنوز در وضعیت خشونت آمیز هستند، باید برای
ساختن زندگی عاری از خشونت نیز حمایت شوند.

آژانس مسکن asap e.V مجاز به پذیرش، بررسی و تأیید
درخواستها برای گنجاندن در GMS علاوه بر دپارتمانهای
تخصصی GMS در مناطق برلین است.